Đèn-Còi báo Cháy--Alarm Horn & Xenon Strobe--STEXC1X05FAC230[E][M][S][V][X]/[Y]--STEXC1X05FDC012[E][M][S][V][X]/[Y]

  |  


Thông tin người rao

Gia Phú
10 Lô O, KDC Miếu Nổi, Bình Thạnh, HCM
0943332601
dangbai114@gmail.com

Tin rao

Hồ Chí Minh
Liên hệ
22
17:04 | 07/12/2017

Nội dung tin rao (Thông số, mô tả chi tiết về tin rao)

Gia Phú(Technical Support - Sales Engineer)
      Hotline: 0943 332 601
      Email: phu@songthanhcong.com

BEXCP3VAR3-[L]=DL metalised Polyester Duty Label STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR3-[L]=NL No Duty Label Reqd. STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR3-[L]=SL St/St Duty Label STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=BL Enclosure colour: Blue STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=GN Enclosure colour: Green STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=RD Enclosure colour: Red STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=YB Enclosure colour: Yellow/Black STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=YW Enclosure colour: Yellow STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=06 System voltage: 6Vdc STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=12 System voltage: 12Vdc STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=24 System voltage: 24Vdc STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=48 System voltage: 48Vdc STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR6-[E]=EXXXR Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm STC Vietnam E2S Vietnam
BEXCP3VAR6-[S]=SXXXR Resistor value e.g. S1K5R = 1.5K Ohm STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2LD2AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2LD2 115V ac Beacon STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2LD2AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2LD2 230V ac Beacon STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2LD2DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2LD2 24V dc Beacon STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X10AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 115V ac STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X10AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 230Vac Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X10DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 24V dc Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X10DC048[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 48V dc Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X15AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X15 15J 115V ac Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X15AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X15 15J 115V ac Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X15DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X15 15J 24V dc Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X15DC048[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X15 15J 48V dc Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X21AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X21 21J 115Vac Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X21AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X21 21J 230V ac Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X21DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X21 21J 24V dc Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2X21DC048[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X21 21J 48V dc Xenon Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2RT1AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2RT1 25W 115V ac STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2RT1AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2RT1 25W 230V ac STC Vietnam E2S Vietnam
STEXB2RT1DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2RT1 20W 24V dc STC Vietnam E2S Vietnam
STEXS1FAC230[E][M][S][V][X] STExS1F 115/230Vac Alarm Sounder STC Vietnam E2S Vietnam
STEXS1FDC024[E][M][S][V][X] STExS1F 10-30Vdc Alarm Sounder STC Vietnam E2S Vietnam
STEXS1RAC230[E][M][S][V][X] STExS1R 115/230Vac Alarm Sounder STC Vietnam E2S Vietnam
STEXS1RDC024[E][M][S][V][X] STExS1R 10-30Vdc Alarm Sounder STC Vietnam E2S Vietnam
STEXS2FAC230[E][M][S][V][X] STExS2 115/230Vac Alarm Sounder STC Vietnam E2S Vietnam
STEXS2FDC024[E][M][S][V][X] STExS2 10-30Vdc Alarm Sounder STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL1FR008[E][M][S][V][X] STExL1F 15W Loudspeaker 8 Ohm STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL1FR016[E][M][S][V][X] STExL1F 15W Loudspeaker 16 Ohm STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL1FV070[E][M][S][V][X] STExL1F 70V Line 15W Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL1FV100[E][M][S][V][X] STExL1F 100V Line 15W Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL2FR008[E][M][S][V][X] STExL2F 25W Loudspeaker 8 Ohm STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL2FR016[E][M][S][V][X] STExL2F 25W Loudspeaker 16 Ohm STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL2FV070[E][M][S][V][X] STExL2F 70V Line 25W Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam
STEXL2FV100[E][M][S][V][X] STExL2F 100V Line 25W Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05FAC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05F 230V ac Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05FDC012[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05F 12V dc Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05FDC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05F 24V dc Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05FDC048[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05F 48V dc Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05RAC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05R 230V ac Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05RDC012[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05R 12V dc Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05RDC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05R 24V dc Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXC1X05RDC048[E][M][S][V][X]/[Y] STExC1X05R 48V dc Alarm Horn & 5J Strobe STC Vietnam E2S Vietnam
STEXJ2D01[E][M][S][V][X] STExJ2 Junction Box Ex d STC Vietnam E2S Vietnam
STEXVAR1-[E]=A Entries: M20 (standard) STC Vietnam E2S Vietnam
STEXVAR1-[E]=B Entries: 2 x 1/2" NPT STC Vietnam E2S Vietnam


ngỗng sư tử,